Hotărârea nr. 485/2014

Aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov pentru anul 2015.

 

HOTĂRÂREA Nr.  485

din data de  26  septembrie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul aparatului  de specialitate al Primarului Municipiului Braşov pentru anul 2015;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

                 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Resurse Umane din cadrul Direcţiei Relaţii Comunicare, înregistrate cu nr. 76.451 din 15.09.2014, prin care s-a propus aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov pentru anul 2015;

În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale  art. 10 - 13 din Ordinul  nr. 7660/2006 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, ale H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată prin H.G. nr. 1173/2008, precum şi ale O.U.G. nr. 103 din 15.11.2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov pentru anul 2015, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.