Hotărârea nr. 484/2014

Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Tetkron S.R.L. pe anul 2014 , la data de 30.09.2014.

 

HOTĂRÂREA Nr.  484

din data de  26  septembrie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Tetkron S.R.L. pe anul 2014 , la data de 30.09.2014;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de Specialitate ale S.C. Tetkron S.R.L., înregistrate cu nr. 79.996/2014, prin care se arată necesitatea aprobării rectificării la data de 30.09.2014 a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent exerciţiului financiar 2014 al S.C. Tetkron S.R.L.;

Având în vedere prevederile Legii Contabilităţii nr. 82/1991, cele ale Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cele ale Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2032 din 19.12.2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

Ţinând cont de Hotărârea nr. 22 din 25.09.2014 Adunarea Generală a Asociaţilor Tetkron a aprobat rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Tetkron S.R.L. pe anul 2014 , la data de 30.09.2014;

Văzând şi prevederile Legii nr. 356 din 19.12.2013 a Bugetului de Stat pe anul 2014;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. c, alin. 6, lit. a, pct. 14, alin. 9 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Tetkron S.R.L. pe anul 2014, la data de 30.09.2014.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brasov şi S.C. Tetkron S.R.L. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.