Hotărârea nr. 483/2014

Participarea Municipiului Braşov la organizarea şi finanţarea festivităţilor ocazionate de sărbătorirea Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice - 1 Octombrie 2014.

 

HOTĂRÂREA Nr.  483

din data de  26  septembrie  2014

 

 

 

Privind: participarea Municipiului Braşov la organizarea şi finanţarea festivităţilor ocazionate de sărbătorirea Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice - 1 Octombrie 2014;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 77.592 din 18.09.2014, prin care s-a propus participarea Municipiului Braşov la organizarea şi finanţarea festivităţilor ocazionate de sărbătorirea Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice - 1 Octombrie 2014;

Constatând şi faptul că art. 6, alin. bb) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, defineşte ca persoane vârstnice persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani;

Văzând prevederile art. 5, pct. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1, alin. 2, lit. f din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Braşov cu Sindicatul Liber al Pensionarilor din Judeţul Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov pentru organizarea şi finanţarea în comun a festivităţilor ocazionate de sărbătorirea Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice la 1 Octombrie 2014.

 

Art. 2. Autoritatea publică locală va participa prin organizarea unei mese festive pentru persoanele vârstnice cu domiciliul stabil în Municipiul Braşov, membri ai Sindicatului Liber al Pensionarilor din Judeţul Braşov, beneficiari de servicii sociale de la Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, precum şi persoanele vârstnice aflate în îngrijire la Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov.

 

Art. 3. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 45 mii lei în bugetul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestui eveniment. Nivelul cheltuielilor aprobate se va încadra în limita maximă a sumei de 120 lei per persoană participantă.

 

Art. 4. Costurile care depăşesc suma aprobată la art. 3 se suportă după caz din donaţii şi/sau sponsorizări sau de către Sindicatul Liber al Pensionarilor din Judeţul Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov, fiecare pentru membrii săi participanţi.

 

Art. 5. Direcţia de Servicii Sociale Braşov va organiza evenimentul şi va deconta cheltuielile pe baza documentelor justificative.

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.