Hotărârea nr. 482/2014

eşalonarea la plată în vederea restituirii sumelor încasate necuvenit din bugetul local al Municipiului Braşov de către S.C. Tetkron S.R.L. reprezentând contravaloarea investiţiilor realizate din surse proprii.

 

HOTĂRÂREA Nr. 482

din data de  26  septembrie  2014

 

 

 

 

Privind: eşalonarea la plată în vederea restituirii sumelor încasate necuvenit din bugetul  local al Municipiului Braşov de către S.C. Tetkron S.R.L. reprezentând contravaloarea investiţiilor realizate din surse proprii;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Financiar - Contabilitate din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 79.584/2014, privind eşalonarea la plată în vederea restituirii sumelor încasate necuvenit din bugetul local al Municipiului Braşov de către S.C. Tetkron S.R.L. reprezentând contravaloarea investiţiilor realizate din surse proprii;

Văzând Hotărârea AGA nr. 21 din 25.09.2014, privind aprobarea eşalonării la plată a sumelor încasate necuvenit din bugetul local al Municipiului Braşov de S.C. Tetkron S.R.L.;

Luând în consideraţie şi prevederile art. 1, lit. l din Decizia nr. 27/03.04.2014 a Camerei de Conturi Braşov, privind înlăturarea deficienţelor constatate şi consemnate în Raportul de Controlnr. 437/03.03.2014 încheiat în urma acţiunii de verificare la S.C. Tetkron S.R.L. Braşov;

Având în vedere prevederile art. 125, alin. 2 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a şi art. 45, alin. 1, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă eşalonarea la plată în rate lunare, pentru o perioadă de 5 luni, începând cu luna octombrie 2014 a sumei de 239,174,24 lei, încasate necuvenit din bugetul local al Municipiului Braşov de către S.C. Tetkron S.R.L. reprezentând contravaloarea investiţiilor realizate din surse proprii, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Plata fiecărei rate va fi efectuată până la data de 30 ale fiecărei luni.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. Tetkron S.R.L. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.