Hotărârea nr. 481/2014

Propunerile asociatului Municipiul Braşov pentru desemnarea membrilor în consiliul de administraţie al S.C. Tetkron S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr.  481

din data de  29 august  2014

 

 

 

Privind: propunerile asociatului Municipiul Braşov pentru desemnarea membrilor în  consiliul de administraţie al S.C. Tetkron S.R.L.;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Juridice şi de  Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 72.527 din 29.08.2014, prin care se stabilesc propunerile asociatului Municipiul Braşov pentru desemnarea membrilor în consiliul de administraţie al S.C. Tetkron S.R.L.;

Văzând solicitarea înregistrată sub nr. 72.468 din 29.08.2014 emisă de Cabinet Viceprimar Durbacă Alexandrina-Adina prin care se dispune întocmirea proiectului de hotărâre privind aprobarea propunerilor asociatului Municipiul Braşov pentru desemnarea membrilor în consiliul de administraţie al S.C. Tetkron S.R.L., în persoana numiţilor: Pălănceanu Daniela, Tudose Mariana, Horga Liliana, Radu Claudia-Niculina şi Munteanu Bogdan;

Luând în consideraţie procesul - verbal final privind evaluarea/selecţia prealabilă în vederea desemnării membrilor consiliului de administraţie al S.C. Tetkron S.R.L., întocmit de Comisia de evaluare/selecţie constituită conform  Hotărârii A.G.A nr. 11/2014;

Constatând că prin procesul - verbal mai sus precizat s-a statuat că în urma analizării documentelor depuse de persoanele interesate şi stabilirea îndeplinirii/criteriilor de selecţie a candidaţilor, s-a constatat că persoanele care îndeplinesc condiţiile legale pentru numirea ca membru în consiliul de administraţie al S.C. Tetkron S.R.L.  sunt cele precizate în conţinutul actului;

Luând la cunoştinţă şi de propunerea/recomandare a comisiei de evaluare/selecţie anterior menţionată prin care se propune desemnarea ca membri în consiliul de administraţie al S.C. Tetkron S.R.L. a numiţilor Pălănceanu Daniela, Tudose Mariana, Horga Liliana, Radu Claudia-Niculina şi Munteanu Bogdan;

Având în vedere prevederile  art. 3, pct.  2, art. 27, 28, 29, 30 şi 31 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

Ţinând cont de decizia Curţii de Conturi nr. 77/2014, pct. 1, lit. c  prin care s-a dispus continuarea demersurilor pe lângă autorităţile deliberative şi executive ale Municipiului Braşov în vederea intrării în legalitate în ceea ce priveşte sistemul de administrare şi control al S.C. Tetkron S.R.L. având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. c, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov îşi însuşeşte propunerea/recomandare formulată de Comisia de evaluare/selecţie prealabilă constituită prin H.otărârea A.G.A nr. 11/2014, în vederea desemnării membrilor consiliului de administraţie al S.C. Tetkron S.R.L.

 

Art. 2. Se aprobă propunerile formulate de Municipiul Braşov, în calitate de asociat la S.C. Tetkron S.R.L. în vederea desemnării ca membri în consiliul de administraţie al acesteia, după cum urmează:

1. Pălănceanu Daniela

2. Tudose Mariana

3. Horga Liliana

4. Radu Claudia-Niculina

5. Munteanu Bogdan.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. Tetkron S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.