Hotărârea nr. 480/2014

Aprobarea revocării donaţiei nr.436 din 31.07.2013 a Comunei Tărlungeni.

 

HOTĂRÂREA Nr.  480

din data de  29 august  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea revocării donaţiei nr.436 din 31.07.2013 a Comunei Tărlungeni;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 72.114/2014, privind renunţarea la donaţia nr. 436 din 31 iulie 2013 a Comunei Tărlungeni;

Văzând H.C.L. nr. 49 din 28.08.2014 a Consiliului Local al Comunei Tărlungeni prin care s-a aprobat revocarea ofertei de donaţie în favoarea Municipiului Braşov;

Constatând că nu mai subexistă condiţiile care au stat la baza donaţiei ca proiectul ,,Centru de Dezvoltare şi Cercetare Aplicată Transilvania Motorland„ nu mai poate fi derulat şi nu mai are asigurată finanţare;

Luând în considerare adresa nr. 70.971/2014 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin care a fost comunicată Decizia nr. 15/06.08.2014 prin care a încetat contractul de finanţare a obiectivului de investiţie mai sus identificat;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 9 şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov constată încetarea Contractului de finanţare nr. 3555 din 31.10.2012 privind proiectul ,,CENTRU DE DEZVOLTARE ŞI CERCETARE APLICATĂ TRANSILVANIA MOTORLAND„ conform Deciziei nr. 15 din 06.08.2014.

 

Art. 2. Se aprobă revocarea donaţiei efectuată de Comuna Tărlungeni privind cota de ½ din imobilul teren, identificat în C.F. nr. 104585 Tărlungeni, nr. cad. 104584, în suprafaţă totală de 502540 m.p. şi revenirea la situaţia iniţială din cartea funciară.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.