Hotărârea nr. 48/2014

Readoptarea unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 48

din data de  27  februarie  2014

 

 

 

Privind: readoptarea unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 februarie 2014 ;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 306/2012, privind aprobarea numărului, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov astfel cum a fost modificată şi republicată prin H.C.L. nr. 528/2013 şi conform H.C.L. nr. 642/2013 ;

Analizând adresa nr. 2.687/19.02.2014 a Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 15.934/19.02.2014, prin care supune atenţiei Consiliului Local al Municipiului Braşov necesitatea transpunerii măsurilor corespunzătoare respectării cadrului legal aplicabil instituit prin Sentinţa civilă nr. 4.225/CA/13.09.2013 pronunţată de Tribunalul Braşov, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 9.175/62/2012, rămasă definitivă şi irevocabilă prin respingerea recursului conform Deciziei civile nr. 5.801/R/03.12.2013 pronunţată de Curtea de Apel Braşov în Dosarul nr. 9.175/62/2012;

Luând în consideraţie dispoziţiile Sentinţei civile nr. 4225/CA/13.09.2013 pronunţată de Tribunalul Braşov, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal în Dosarul  nr. 9.175/62/2012, rămasă definitivă şi irevocabilă prin respingerea recursului conform Deciziei civile nr. 5.801/R/03.12.2013 pronunţată de Curtea de Apel Braşov în dosarul nr. 9.175/62/2012 prin care   s-au suspendat efectele H.C.L. nr. 306/2013, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei;

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 35/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale şi ale Legii  nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă revocarea hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Braşov de la nr. 529/2013 până la nr. 642/2013 inclusiv şi cele de la nr. 1/2014 până la nr. 45/2014 inclusiv, adoptate în şedinţele ordinare din datele de 29.11.2013, 16.12.1013 şi 27.01.2014.

 

            Art. 2. Se aprobă readoptarea hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Braşov precizate la art. 1, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Sentinţei civile nr. 4.225/CA/13.09.2013 pronunţată de Tribunalul Braşov, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal în Dosarul  nr. 9.175/62/2012, rămasă definitivă şi irevocabilă prin respingerea recursului prin Decizia civilă  nr. 5.801/R/03.12.2013 a Curţii de Apel Braşov, astfel cum au fost adoptate şi votate iniţial.