Hotărârea nr. 479/2014

Acceptarea donaţiei nr. 1075/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de BALTARIU NELU, BALTARIU ADRIANA şi POPESCU HORIA - MIHAI.

 

HOTĂRÂREA Nr. 479

din data de  29 august  2014

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 1075/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de BALTARIU NELU, BALTARIU ADRIANA şi POPESCU HORIA - MIHAI;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 71.836/2014, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere prevederile art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a domnului BALTARIU NELU, a doamnei BALTARIU ADRIANA şi a domnului POPESCU HORIA - MIHAI, autentificată sub nr. 1075 din 4 august 2014, de Biroul Individual Notarial Milu Călin - Petru.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 135319 Braşov, nr. cad. 3670, nr. top. 10504/7/1/2/1/11, conform ofertei de donaţie nr. 1075 din 4 august 2014, a domnului BALTARIU NELU, a doamnei BALTARIU ADRIANA şi a domnului POPESCU HORIA - MIHAI, autentificată de Biroul Individual Notarial Milu Călin - Petru.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.