Hotărârea nr. 478/2014

Aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Braşov şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  478

din data de  29 august  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Braşov şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, înregistrate cu nr. 69.857 din data de 19.08.2014, prin care s-a propus aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Braşov şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale Braşov;

              Având în vedere prevederile H.G. nr. 1007/2001, pentru aprobarea strategiei guvernului privind informatizarea administraţiei publice, Legii nr. 50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, H.C.L. nr. 486/2004 privind desfiinţarea reţelelor edilitare aeriene şi pozarea acestora subteran, precum şi ale Legii nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 7, lit. a şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Protocolul de colaborare între Municipiul Braşov şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale Braşov privind realizarea în comun de proiecte pentru asigurarea de servicii de comunicaţii (date/voce/video), necesare desfăşurării unor activităţi curente specifice părţilor, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.