Hotărârea nr. 477/2014

Respingerea plângerii prealabile formulată de ATCOM Braşov, împotriva H.C.L. nr. 152/2014, privind vânzarea directă a terenului aferent spaţiului comercial situat în Braşov, str. Eftimie Murgu nr. 1, bl. D 5, către ATCOM Braşov S.C.M.

 

HOTĂRÂREA Nr.  477

din data de  29 august  2014

 

 

 

Privind: respingerea plângerii prealabile formulată de ATCOM Braşov, împotriva H.C.L. nr. 152/2014, privind vânzarea directă a terenului aferent spaţiului comercial situat în Braşov, str. Eftimie Murgu nr. 1, bl. D 5, către ATCOM Braşov S.C.M.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 70.444/2014, privind respingerea plângerii prealabile formulată de ATCOM Braşov S.C.M., împotriva H.C.L. nr. 152/2014, privind aprobarea vânzării directe a terenului aferent SAD, situat în Braşov, str. Eftimie Murgu nr. 1, către ATCOM Braşov S.C.M.;

Având în vedere prevederile art. 2, lit. j din Legea Contenciosului Administrativ nr. 554/2004, cu completările şi modificările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Articol Unic. Se respinge plângerea prealabilă formulată de ATCOM Braşov S.C.M. împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 152 din 28 martie 2014, privind aprobarea vânzării directe a terenului aferent SAD situat în Braşov, str. Eftimie Murgu nr. 1.