Hotărârea nr. 476/2014

Executarea Convenţiei încheiată în baza H.C.L. nr. 313/2013.

 

HOTĂRÂREA Nr. 476

din data de  29 august  2014

 

 

 

Privind: executarea Convenţiei încheiată în baza H.C.L. nr. 313/2013;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 72.139/2014, prin care s-a propus aprobarea punerii în executare a Convenţiei încheiată în baza H.C.L. nr. 313/2013, privind stabilirea modalităţii de plată a sumelor în sarcina Municipiului Braşov, ce are obiect punerea în aplicare a Sentinţei civile nr. 6966/10.06.2011, pronunţată în dosarul civil nr. 693/197/2007, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia Curţii de Apel Oradea nr. 2437/17.04.2013;

Văzând adresa înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 59073 din 10.07.2014, prin care S.C. Bogdan Invest S.R.L., prin reprezentanţii săi legali, si-au exprimat acordul şi propun ca termen pentru achitarea datoriei Municipiului Braşov, prin darea în plată a unor bunuri, data de 30.09.2014;

Având în vedere Rapoartele de evaluare întocmite de către evaluator A.N.E.V.A.R Toader Corado Dacian Alidor şi verificat de consilieri experţi Beres Aron şi Palici Ioan (din partea Primăriei Municipiului Braşov), respectiv Enescu Ruxandra (din partea S.C. Bogdan Invest S.R.L.);

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov îşi însuşeşte rapoartele de evaluare întocmite de expert evaluator A.N.E.V.A.R Toader Corado Dacian Alidor şi verificate de consilieri experţi Beres Aron şi Palici Ioan (din partea Primăriei Municipiului Braşov), respectiv Enescu Ruxandra (din partea S.C. Bogdan Invest S.R.L.), conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă darea în plată către S.C. Bogdan Invest S.R.L. a bunurilor imobile identificate conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.