Hotărârea nr. 475/2014

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 72/1998.

HOTĂRÂREA Nr. 475

din data de  29 august  2014

 

 

 

Privind: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 72/1998;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate sub nr. 70.182/2014, prin care se propune modificarea şi completarea H.C.L. nr. 72 din 27.04.1998;

Văzând prevederile hotărârii prin care s-a aprobat darea în folosinţă gratuită către Inspectoratul de Stat în Construcţii, a terenului în suprafaţă de 1.200 m.p. înscris în C.F. nr. 116206 Braşov, nr. top. 6744/2

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 72 din 27 aprilie 1998, în sensul revocării punctului 2 al articolului 2 din hotărâre.

 

                Art. 2. Se aprobă modificarea art. 2 care va avea următorul conţinut :

„Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 50 de ani a suprafeţei de teren de 1475 m.p. din suprafaţa totală de 4245,76 m.p. înscris în C.F. nr. 15714, sub nr. top. 6744/4, 6743/2/4 şi 6743/1/2/4, către Direcţia Generală de Muncă şi Protecţie Socială a Judeţului Braşov”.

 

Art. 3. Se aprobă transformarea punctului 3 al articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local  nr. 72 din 27 aprilie 1998, într-un nou art. 3, care îşi păstrează conţinutul din hotărâre.

 

Art. 4. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 72 din 27 aprilie 1998, în sensul definirii obiectului acesteia care va avea următorul conţinut:

            „Privind: darea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren către Direcţia Generală de Muncă şi Protecţie Socială a Judeţului Braşov”.

 

Art. 5. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 72 din 27 aprilie 1998, rămân neschimbate.

 

Art. 6. Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 27 aprilie 1998, astfel modificată şi completată, va fi republicată.

 

Art. 7. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  72 din data de  27 aprilie 1998

Republicată conform H.C.L. nr. 475 din data de 29 august 2014

 

 

 

 

Privind: darea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren către Direcţia Generală de Muncă şi Protecţie Socială a Judeţului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 27 aprilie 1998,

Analizând referatul nr. 4757/1998 al Direcţiei Patrimoniu privind modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 245/1997,

În temeiul art. 20 lit. "g", art. 29 şi 84 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Începând cu data prezentei hotărâri se revocă H.C.L. nr. 219/1996 şi H.C.L.     nr. 245/1997.

 

Art. 2. Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 50 de ani a suprafeţei de teren de 1475 m.p. din suprafaţa totală de 4245,76 m.p. înscris în C.F. nr. 15714, sub nr. top. 6744/4, 6743/2/4 şi 6743/1/2/4, către Direcţia Generală de Muncă şi Protecţie Socială a Judeţului Braşov.

 

Art. 3. Suprafaţa de 855 m.p. înscrisă în C.F. nr. 15714 cu nr. top. 6744/3, 6743/2/3, 6743/1/2/3 şi suprafaţa de 815,76 m.p. înscrisă în C.F. nr. 15714 cu nr. top. 6744, 6743/2, 6743/1/2, rămâne la dispoziţia Primăriei Municipiului Braşov.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.