Hotărârea nr. 474/2014

Modificarea H.C.L. nr. 804/2010, republicată, privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Braşov în Adunarea Generală a Asociaţiei “SPORT CLUB CORONA 2010 BRAŞOV”.

HOTĂRÂREA Nr.  474

din data de  29 august  2014

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 804/2010, republicată, privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Braşov în Adunarea Generală a Asociaţiei “SPORT CLUB CORONA  2010 BRAŞOV”;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 69.763 din 19.08.2014, prin care se propune modificarea componentei reprezentanţilor Municipiului Braşov în Adunarea Generală a Asociaţiei, ca urmare a demisiei D-lor Liviu Lupu şi Ghirdă Mihai;

Văzând că prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 69.514 din 18.08.2014, Asociaţia “SPORT CLUB CORONA 2010 BRAŞOV”, prin reprezentantul său legal Dl. Cernica Emilian, aduce la cunoştinţa Municipiului Braşov şi a Consiliului Local al Municipiului Braşov faptul că, la data de 08.07.2014 au fost înregistrate la secretariatul A.S.C. CORONA 2010 BRAŞOV adresa nr. 4822/08.07.2012 prin care Dl. Liviu Lupu îşi dă demisia “din calitatea de membru al Consiliului Director şi din calitatea de membru în Adunarea Generală începând cu data de 08.07.2014” şi adresa nr. 4823/08.07.2014 prin care Dl. Ghirdă Mihai îşi dă demisia “începând cu data de 08.07.2014, din calitatea de membru în Adunarea Generală a A.S.C. CORONA 2010 BRAŞOV, din motive personale”;

Văzând şi Art. 26, alin. (1) al Capitolului VII din Statutul Asociaţiei “SPORT CLUB CORONA 2010 BRAŞOV”, potrivit căruia organul de conducere al acesteia este Adunarea generală, formată din asociaţi persoane fizice şi persoane juridice, Municipiul Braşov având în Adunarea generală 11 reprezentanţi;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 26/2000, privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare,

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, art. 37 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se modifică Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 804 din 26 noiembrie 2010, republicată, privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Braşov în Adunarea Generală a Asociaţiei “SPORT CLUB CORONA  2010 BRAŞOV”, în sensul înlocuirii Domnilor Liviu Lupu şi Ghirdă Mihai cu Doamna Cojocea Roxana şi Domnul Macedonschi Cristian. în Adunarea Generală a Asociaţiei “SPORT CLUB CORONA  2010 BRAŞOV”, în calitate de reprezentanţi ai Municipiului Braşov .

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 804 din 26 noiembrie 2010 republicată, astfel modificată, se va republica.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  804  din data de  26 noiembrie 2010

Republicată conform H.C.L. nr. 389/2012; H.C.L. nr. 597 /2012; H.C.L. nr. 91/2013; H.C.L. nr. 311/2014  şi conform H.C.L. nr. 474 din 29 august 2014

 

 

 

 

Privind: desemnarea reprezentanţilor Municipiului Braşov în Adunarea Generală a  Asociaţiei “SPORT CLUB CORONA 2010 BRAŞOV”;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 noiembrie 2010;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, înregistrate cu                      nr. 80.459/2010, prin care se propune desemnarea reprezentanţilor Municipiului Braşov în Adunarea Generală a Asociaţiei “SPORT CLUB CORONA 2010 BRAŞOV”;

Având în vedere H.C.L. nr. 436/2010, republicată conform H.C.L. nr. 497/2010, prin care s-a înfiinţat Asociaţia “SPORT CLUB CORONA 2010 BRAŞOV”, şi s-a aprobat Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei;

Văzând prevederile alin. (1) al art. 26 din Cap. VII al Statutului Asociaţiei “SPORT CLUB CORONA 2010 BRAŞOV”, potrivit cărora Municipiul Braşov va avea în cadrul Adunării Generale un număr de 7 reprezentanţi;

Având în vedere prevederile art. 20 şi 21, alin. (1) din O.G. nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la asociaţii şi fundaţii;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, art. 37 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se desemnează în calitate de reprezentanţi ai Municipiului Braşov în Adunarea Generală a Asociaţiei “SPORT CLUB CORONA 2010 BRAŞOV”, după cum urmează:

- Doamna Cojocea Roxana             - consilier local

- Domnul Macedonschi Cristian      - consilier local

- Domnul Bucur Ciprian - Ionuţ        - consilier local

- Domnul Leonte Cătălin                  - consilier local

- Domnul Werner Braun                  - consilier local

- Domnul Chifu Sergiu - Marian       - consilier local

- Domnul Emilian Dumitru Cernica  - Director interimar al Direcţiei de Sport şi Tineret

- Domnul Duţu Tudor - Alexandru    - consilier local

- Domnul Boriceanu Mircea             - consilier local

- Domnul Oprică Florentin - Adrian  - consilier local

- Domnul Toro Tamaş                      - consilier local

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi persoanele nominalizate la art. 1 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.