Hotărârea nr. 471/2014

Dezmembrarea imobilului - teren situat în Braşov, str. Mihai Sadoveanu f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr.  471

din data de  29 august  2014

 

 

 

Privind: dezmembrarea imobilului - teren situat în Braşov, str. Mihai Sadoveanu f.n.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 70.970/2014, prin care se propune dezmembrarea imobilului - teren situat în Braşov, str. Mihai Sadoveanu f.n.;

Văzând documentaţia cadastrală de dezlipire imobil întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996, republicată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului nr. 634/2006, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Mihai Sadoveanu f.n., identificat în C.F. nr. 134723 Braşov, nr. cad. 134723, conform documentaţiei cadastrale întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.