Hotărârea nr. 47/2014

Modificarea H.C.L. nr. 306 din 29.06.2012, privind aprobarea numărului, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 47
din data de 27 februarie 2014
 
 
 
Privind: modificarea H.C.L. nr. 306 din 29.06.2012, privind aprobarea numărului, denumirea
 şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 februarie 2014;
Având în vedere iniţiativa grupului de consilieri locali care, în temeiul prevederilor art. 39, alin. 2, 3, 5, şi 6 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, au convocat şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov motivat pe necesitatea modificării H.C.L. nr. 306/2012;
Analizând adresa nr. 2.687/19.02.2014 a Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 15.934/19.02.2014 prin care supune atenţiei Consiliului Local al Municipiului Braşov necesitatea transpunerii măsurilor corespunzătoare respectării cadrului legal aplicabil instituit prin Sentinţa civilă nr. 4.225/CA/13.09.2013 pronunţată de Tribunalul Braşov, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 9.175/62/2012, rămasă definitivă şi irevocabilă prin respingerea recursului conform Deciziei civile nr. 5.801/R/03.12.2013 pronunţată de Curtea de Apel Braşov în Dosarul nr. 9.175/62/2012 considerând că prin aceasta a fost obligat să adopte o nouă hotărâre prin care să-l includă pe consilierul local Macedonschi Cristian într-una din comisiile de specialitate iniţial constituite ale consiliului local şi existente la data pronunţării sentinţei;
Luând în consideraţie dispoziţiile Sentinţei civile nr. 4.225/CA/13.09.2013 pronunţată de Tribunalul Braşov, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 9.175/62/2012, rămasă definitivă şi irevocabilă prin respingerea recursului conform Deciziei civile nr. 5.801/R/03.12.2013 pronunţată de Curtea de Apel Braşov în dosarul nr. 9.175/62/2012 prin care s-au anulat prevederile H.C.L. nr. 306/2012 în ceea ce priveşte componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov şi l-a obligat pe acesta să adopte o nouă hotărâre prin care să-l includă pe consilierul local Macedonschi Cristian într-una din comisiile de specialitate suspendând efectele H.C.L. nr. 306/2012, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei;
În conformitate cu prevederile art. 15, 29 şi 30 din O.G. nr. 35/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale şi ale prevederilor Legii nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1 şi alin. 9, art. 39, alin. 4 şi art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
            Art. 1. Se aprobă modificarea articolului unic al Hotărârii Consiliului Local nr. 306 din 29 iunie 2012, privind aprobarea numărului, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov în sensul că se aleg pe durata mandatului Consiliului Local al Municipiului Braşov un număr de 7 comisii de specialitate pe domenii de activitate astfel cum acestea au fost stabilite şi aprobate la momentul constituirii Consiliului Local al Municipiului Braşov.
 
Art. 2.Se aprobă numirea domnilor Macedonschi Cristian şi Chifu Sergiu-Marian ca membri în Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov nr. 6 şi respectiv nr. 3, în locul domnilor Puşcariu Radu-Ioan şi respectiv domnul Lupu Liviu care renunţă la calitatea de membri ai acestor comisii.
 
 
Art. 3. Cu data prezentei hotărâri orice altă prevedere din Hotărârea Consiliului Local  nr. 528 din 27 noiembrie 2013, ce a condus la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 306 din 29 iunie 2012, se revocă.
 
 
Art. 4.Hotărârea Consiliului Local nr. 306 din 29 iunie 2012, privind aprobarea numărului, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov astfel cum a fost modificată prin prezenta hotărâre se va republica.
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 306 din data de 29 iunie 2012
Republicată conform H.C.L. nr. 642/2013 şi
conform H.C.L. nr. 47 din 27 februarie 2014
 
 
Privind : aprobarea numărului, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în prima şedinţă la data de 29 iunie 2012;
Având în vedere propunerile privind numărul comisiilor, denumirea şi componenţa comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, ţinând cont de pregătirea profesională, aptitudinile şi opţiunile consilierilor locali;
În conformitate cu prevederile art. 15, art. 17, art. 30 şi Anexa 2 din O.G. nr. 35/2002, actualizată, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
În temeiul prevederilor art. 54 şi art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Articol Unic. Se aleg pe durata mandatului Consiliului Local al Municipiului Braşov un număr de 7 comisii de specialitate, pe domenii de activitate, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
 
                                                                 ANEXA
La Hotărârea Consiliului Local nr. 306 din 29 iunie 2012
                                                                                                       republicată conform H.C.L. nr. 642/2013 şi conform
                                          H.C.L. nr. 47 din data de 27 februarie 2014
 
 
 
 
COMPONENŢA COMISIILOR DE SPECIALITATE
 
 
COMISIA 1
Comisia pentru buget, finanţe, investiţii, studii, prognoze şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Braşov.
1. LEONTE CĂTĂLIN                             - preşedinte
2. MARA IULIAN                                              - secretar                                               
            3. GHIRDĂ MIHAI - IOAN                          - membru                      
4. MATEESCU DANIELA - LENUŢA            - membru                      
            5. IONESCU LUCIAN                                 - membru                                  
 
COMISIA 2
Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, rezervaţii naturale şi protecţia şi refacerea mediului înconjurător.
1. BUCUR CIPRIAN-IONUŢ                       - preşedinte       
2. DUŢU TUDOR-ALEXANDRU                        - secretar           
3. SZENTE LADISLAU                             - membru
            4. MARA IULIAN                                              - membru
5. TARBĂ MIHAIL                                              - membru
 
COMISIA 3
Comisia pentru comerţ, turism, achiziţii publice, donaţii, situaţii de urgenţă, salvamont, evidenţa persoanelor.
1. BORICEANU MIRCEA                                             - preşedinte       
            2. TEODORESCU FLORIN-COSTEL                     - secretar
3. SÂRGHIE OVIDIU                                              - membru
            4. CHIFU SERGIU-MARIAN                                - membru
5. ŢOP FERGHETE FLORIANA-CARMEN            - membru
 
COMISIA 4
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, social - culturale, muncă, familie, educative, sportive, agrement, tineret, religie, învăţământ, sănătate şi protecţie socială.
            1. PUŞCARIU RADU-IOAN             - preşedinte
2. TEODORESCU FLORIN-COSTEL            - secretar
3. OPRICĂ FLORENTIN-ADRIAN                     - membru
4. MARTIN VASILE-EMIL                          - membru
            5. BUCUR CIPRIAN-IONUŢ                       - membru
 
COMISIA 5
Comisia juridică şi administraţie publică locală, păstrarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.
1. DURBACĂ ALEXANDRINA-ADINA            - preşedinte
2. MIHAI COSTEL                                           - secretar
            3. DUŢU TUDOR ALEXANDRU                        - membru
4. POPA RĂZVAN                                            - membru
            5. ATOMEI ADRIAN                                 - membru
 
COMISIA 6
Comisia pentru probleme de gospodărie comunală şi locativă, agricultură, cadastru, fond funciar şi registru agricol, fond forestier, servicii comunitare şi de utilitate publică.
1. LUPU LIVIU                                     - preşedinte
            2. SÂRGHIE OVIDIU                                  - secretar
3. KRAILA VASILE                                              - membru
4. LEONTE CĂTĂLIN                               - membru
            5. MACEDONSCHI CRISTIAN                  - membru
 
COMISIA 7
Comisia de relaţii externe, studii europene, relaţii cu instituţii şi organisme internaţionale şi oraşe înfrăţite, cooperare sau asociere cu autorităţi, asociaţii, ori persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, cetăţean de onoare, dezvoltare intercomunitară.
1. TORO TAMAS                                              - preşedinte
2. GHIRDĂ MIHAI - IOAN                          - secretar
            3. PUŞCARIU RADU-IOAN             - membru
4. BRAUN WERNER                               - membru
            5. CHIRICHEŞ ANDREI-CIPRIAN                    - membru