Hotărârea nr. 469/2014

Aprobarea dezmembrării imobilului situat în Braşov, str. Padina nr. 2.

 

HOTĂRÂREA Nr. 469

din data de  29 august  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea dezmembrării imobilului situat în Braşov, str. Padina nr. 2;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 69.926/2014, prin care s-a propus aprobarea dezmembrării imobilului situat în Braşov, str. Padina nr. 2 ;

Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 634/2006, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Padina nr. 2, înscris în C.F. nr. 130712-C1-U4 Braşov, nr. top. 6755/32/25, conform documentaţiei cadastrale întocmită de expert Bolocan Adrian, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.