Hotărârea nr. 464/2014

Alipirea imobilelor situate în Braşov, str. Armoniei nr. 6.

 

HOTĂRÂREA Nr.  464

din data de  29 august  2014

 

 

 

Privind: alipirea imobilelor situate în Braşov, str. Armoniei nr. 6;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 70.258/2014, prin care s-a propus aprobarea alipirii imobilelor situate în Braşov, str. Armoniei nr. 6;

Văzând H.G. nr. 972/2002, cu modificările şi completările ulterioare privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil coroborat cu Legea  nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii  imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 634/2006, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilelor identificate cu nr. top. 9231/1/a/1/2/2, înscris în C.F. nr. 132850 Braşov, nr. top. 9229/1/a/2/2, înscris în C.F. nr. 132848 Braşov, nr. top. 9229/2/a/2, înscris în C.F. nr. 132874 Braşov, nr. top. 9228/2/b/1/b/2, înscris în C.F. nr. 132925 Braşov, nr. top. 9228/1/2/1, înscris în C.F. nr. 132846 Braşov, nr. top. 9228/2/a/1/2, înscris în C.F. nr. 123806 Braşov, nr. top. 9229/3/2, înscris în C.F. nr. 132852 Braşov, nr. top. 9229/4/2, înscris în C.F. nr. 132847 Braşov, nr. top. 9230/1/2/1, înscris în C.F. nr. 132897 Braşov, nr. top. 9230/2/a/2/3, înscris în C.F. nr. 132903 Braşov, nr. top. 9231/2/2, înscris în C.F. nr. 132895 Braşov.

 

Art. 2. Se aprobă alipirea imobilelor situate în Braşov, str. Armoniei nr. 6, înscrise cu nr. top. 9231/1/a/1/2/2, înscris în C.F. nr. 132850 Braşov, nr. top. 9229/1/a/2/2, înscris în C.F. nr. 132848 Braşov, nr. top. 9229/2/a/2, înscris în C.F. nr. 132874 Braşov, nr. top. 9228/2/b/1/b/2, înscris în C.F. nr. 132925 Braşov, nr. top. 9228/1/2/1, înscris în C.F. nr. 132846 Braşov, nr. top. 9228/2/a/1/2, înscris în C.F. nr. 123806 Braşov, nr. top. 9229/3/2, înscris în C.F. nr. 132852 Braşov, nr. top. 9229/4/2, înscris în C.F. nr. 132847 Braşov, nr. top. 9230/1/2/1, înscris în C.F. nr. 132897 Braşov, nr. top. 9230/2/a/2/3, înscris în C.F. nr. 132903 Braşov, nr. top. 9231/2/2, înscris în C.F. nr. 132895 Braşov, nr. cad. 134388, înscris în C.F. nr. 134388 Braşov, conform documentaţiei cadastrale întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L. Braşov, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.