Hotărârea nr. 463/2014

Alipirea unor imobile situate în Braşov, str. Spicului f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr. 463

din data de  29 august  2014

 

 

 

Privind: alipirea unor imobile situate în Braşov, str. Spicului f.n.;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 70.174/2014, prin care se propune alipirea unor imobile situate în Braşov, str. Spicului f.n.;

Văzând documentaţiile cadastrale întocmite de către S.C. Danina Star S.R.L.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare cu modificările şi completările ulterioare şi art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă alipirea imobilelor situate în Braşov, str. Spicului f.n., înscrise în C.F. nr. 110257 Braşov, cu nr. top. 11350/2/1/55, în suprafaţă de 377 m.p. şi C.F. nr. 110233 Braşov, cu  nr. top. 11350/2/1/56, în suprafaţă de 433 m.p., conform documentaţiei tehnice întocmită de către S.C. Danina Star S.R.L. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă alipirea imobilelor situate în Braşov, str. Spicului f.n., înscrise în C.F.          nr. 110237 Braşov, cu nr. top. 11350/2/1/54, în suprafaţă de 468 m.p. şi C.F. nr. 110263 Braşov, cu  nr. top. 11350/2/1/53, în suprafaţă de 281 m.p., conform documentaţiei tehnice întocmită de către S.C. Danina Star S.R.L. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Se aprobă alipirea imobilelor situate în Braşov, str. Spicului f.n., înscrise în C.F.  nr. 110230 Braşov, cu nr. top. 11350/2/1/39 în suprafaţă de 247 m.p., C.F. nr. 110258 Braşov, cu   nr. top. 11350/2/1/41, în suprafaţă de 249 m.p. şi C.F. nr. 110246 Braşov, cu nr. top. 11350/2/1/40, în suprafaţă de 248 m.p., conform documentaţiei tehnice întocmită de către S.C. Danina Star S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.