Hotărârea nr. 462/2014

Darea în administrare către Inspectoratul de Stat în Construcţii Braşov a imobilului - teren, situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 10 D.

 

HOTĂRÂREA Nr.   462

din data de  29 august  2014

 

 

 

Privind: darea în administrare către Inspectoratul de Stat în Construcţii Braşov a  imobilului - teren, situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 10 D;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 70.293/2014, prin care se propune darea în administrare către Inspectoratul de Stat în Construcţii Braşov, a imobilului - teren, situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 10 D;

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 65.437/2014 şi H.C.L. nr. 72/1998;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale           nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă darea în administrare către Inspectoratul de Stat în Construcţii Braşov a imobilului - teren situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 10 D, în suprafaţă de 1200 m.p., înscris în C.F. nr. 116206 Braşov, nr. top. 6744/2.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.