Hotărârea nr. 461/2014

Vânzarea prin licitaţie publică a cabinetului medical situat în Braşov, Policlinica Astra.

 

HOTĂRÂREA Nr.  461

din data de  29 august  2014

 

 

 

Privind: vânzarea prin licitaţie publică a cabinetului medical situat în Braşov, Policlinica Astra;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 70.669/2014, privind vânzarea prin licitaţie publică a cabinetului medical situat în Braşov, Policlinica Astra;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, fişa de actualizare din data de 15.07.2014 la raportul de evaluare, întocmit de expert evaluator Ioan Palici, precum şi procesul verbal al comisiei constituită conform H.C.L. nr. 632/2006 şi Dispoziţia de Primar nr. 4790/2012;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a spaţiului cu destinaţia de cabinet medical situat în Braşov, Policlinica Astra, înscris în C.F. nr. 115151-C1-U13 Braşov, cad. 115151-C1-U13.

Preţul de pornire al licitaţiei este de 18.030 Euro.

 

 

Art. 2. Se aprobă caietul de sarcini prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.