Hotărârea nr. 460/2014

Vânzarea cabinetului medical situat în Braşov, str. Bronzului nr. 7, bl. 509, ap. 2, către Dr. Paraschiv Raluca Georgiana.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 460

din data de  29 august  2014

 

 

 

 

Privind: vânzarea cabinetului medical situat în Braşov, str. Bronzului nr. 7, bl. 509, ap. 2, către Dr. Paraschiv Raluca Georgiana;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 70.175/2014, privind vânzarea cabinetului medical situat în Braşov, str. Bronzului nr. 7, bl. 509, ap. 2, către Dr. Paraschiv Raluca Georgiana;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 68/2008, privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, fişa de actualizare din data de 15.07.2014 la raportul de evaluare, întocmit de expert evaluator Ioan Palici, precum şi procesul verbal al comisiei constituită conform H.C.L. nr. 632/2006 şi Dispoziţia de Primar nr. 4790/2012;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se însuşeşte raportul de evaluare al cabinetului medical situat în Braşov, str. Bronzului nr. 7, bl. 509, ap. 2, întocmit de expert evaluator Palici Ioan.

 

Art. 2. Se aprobă vânzarea cabinetului medical în cotă de 31,24 % din spaţiul situat în Braşov, str. Bronzului nr. 7, bl. 509, înscris în C.F. nr. 30737 Braşov, nr. top. 9369/43, către dr. Paraschiv Raluca Georgiana.

Negocierea preţului de vânzare al cabinetului medical se va face începând de la valoarea în lei stabilită potrivit raportului de evaluare întocmit de Palici Ioan, respectiv 28900 Euro.

Preţul negociat nu poate fi mai mic decât cel stabilit prin raportul de evaluare.

Preţul de vânzare al cabinetului medical poate fi achitat astfel:

a) - integral în termen de maxim 90 zile calendaristice de la data semnării procesului - verbal de negociere;

b) - cu un avans minim de 15 % plătit în termen de 30 zile calendaristice de la data semnării procesului - verbal de negociere, restul sumei de plată, transformată în Euro, urmând a fi achitată, în lei, la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua efectuării plăţii, în rate semestriale egale eşalonate pe un termen de maxim 36 de luni. În acest caz se va percepe o dobândă anuală egală cu rata de referinţă stabilita periodic de Comisia Europeană pentru România şi publicată în Jurnalul Oficial a Uniunii Europene”

Preţul negociat are o valabilitate de 90 zile calendaristice de la data semnării procesului verbal de negociere.

Contractul de concesiune al cabinetului medical încetează la data încheierii contractului de vânzare cumpărare în formă autentică.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.