Hotărârea nr. 459/2014

Vânzarea directă a terenului aferent construcţiei (garaj) situat în Braşov, str. Cuza Voda nr. 7, către Mihai Gheorghe.

 

HOTĂRÂREA Nr.  459

din data de  29 august  2014

 

 

 

Privind: vânzarea directă a terenului aferent construcţiei (garaj) situat în Braşov, str. Cuza Voda nr. 7, către Mihai Gheorghe;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 70.469/2014, prin care se propune vânzarea directă a terenului aferent construcţiei (garaj) situat în Braşov, str. Cuza Voda nr. 7, către Mihai Gheorghe;

Văzând Raportul de evaluare întocmit de expert evaluator ing. Ruxandra Enescu şi procesul - verbal  nr. 4790/2012;

Având în vedere prevederile art. 1650 şi 1657 din Codul Civil, coroborat cu Legea  nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3 şi art. 123, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă vânzarea directă a terenului în cotă de 2,60 % din 777,20 m.p., situat în Braşov, str. Cuza Voda nr. 7, identificat în C.F. nr. 13556 Braşov, nr. top. 5810/2/a, către Mihai Gheorghe.

 

Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 80 Euro/m.p., respectiv 1617 Euro şi va fi achitat în lei la cursul B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

Preţul de vânzare va fi achitat în termen de 30 zile de la data confirmării de primire a hotărârii. În caz de neachitare la termenul de scadenţă a obligaţiei de plată către bugetul local, se datorează după acest termen majorări de întârziere în procent de 2 % din cuantumul obligaţiei principale neachitate în termen calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, pentru o perioadă de maxim 60 de zile. În caz de neplată a preţului calculat cu majorări până la expirarea perioadei de majorare de 60 de zile, hotărârea va fi revocată de drept.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.