Hotărârea nr. 457/2014

Vânzarea la licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 58.

 

HOTĂRÂREA Nr. 457

din data de  29 august  2014

 

 

 

Privind: vânzarea la licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 58;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 70.772/2014, prin care se propune vânzarea la licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 58;

Văzând Raportul de evaluare întocmit de expert evaluator ing. Mihaul Ecaterina Catrinel şi procesul - verbal încheiat de comisia constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 şi Dispoziţia de Primar nr. 4790/2012;

Având în vedere prevederile art. 1650 şi 1657 din Codul Civil coroborat cu Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3 şi art. 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a imobilelor situate în Braşov,  str. Carpaţilor nr. 58, înscrise în C.F. nr. 126833, nr. top. 6778/1/a/2/2/1/1 şi în C.F. nr. 126834 Braşov, sub nr. cad. 126834.

 

 

Art. 2. Preţul de pornire al licitaţiei este de 80 Euro/m.p. pentru terenul înscris în C.F. nr. 126833 Braşov şi 35 Euro/m.p. pentru terenul înscris în C.F. nr. 126834 Braşov.

 

 

Art. 3. Se aprobă Caietele de Sarcini conform anexei 1 şi conform anexei 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.