Hotărârea nr. 455/2014

Contestaţia formulată de S.C. Dacia Invest Grup S.R.L. împotriva H.C.L. nr. 288/2014, republicată.

HOTĂRÂREA Nr. 455

din data de  29 august  2014

 

 

 

Privind: contestaţia formulată de S.C. Dacia Invest Grup S.R.L. împotriva H.C.L. nr. 288/2014, republicată;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 70.083/2014, privind contestaţia formulată de S.C. Dacia Invest Grup S.R.L., împotriva H.C.L. nr. 288/2014, republicată;

Văzând adresa înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 69.153/2014 de S.C. Dacia Invest Grup S.R.L. prin care se solicită revocarea H.C.L. nr. 288 din 30.05.2014 republicată prin H.C.L. nr. 419/2014, prin care s-a aprobat încheierea de contracte de concesiune cu fiecare proprietar de spaţii comerciale din Complexul „Orizont 3000”, pentru terenul aferent şi cota parte din părţile de uz comun ce revin fiecăruia;

Având în vedere H.C.L. nr. 288 din 30.05.2014 republicată prin H.C.L. nr. 419/2014, privind încheierea de contracte de concesiune cu fiecare proprietar de spaţii comerciale din Complexul „Orizont 3000”, pentru terenul aferent şi cota parte din părţile de uz comun ce revin fiecăruia precum şi prevederile art. 7 din Legea nr. 554/2004 a Contenciosului Administrativ;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Articol unic. Se respinge contestaţia nr. 69153/2014 formulată de S.C. Dacia Invest Grup S.R.L. privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 288 din 30 mai 2014, republicată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 419 din 31 iulie 2014, prin care s-a aprobat încheierea de contracte de concesiune cu fiecare proprietar de spaţii comerciale din Complexul „Orizont 3000”, pentru terenul aferent şi cota parte din părţile de uz comun ce revin fiecăruia.