Hotărârea nr. 454/2014

Darea în administrare către Regia Autonomă de Transport Braşov, a reţelei de contact troleibuze, cu stâlpi aferenţi, proprietate a Municipiului Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  454

din data de  29 august  2014

 

 

 

Privind: darea în administrare către Regia Autonomă de Transport Braşov, a reţelei  de contact troleibuze, cu stâlpi aferenţi, proprietate a Municipiului Braşov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 69.581/2014, privind darea în administrare către Regia Autonomă de Transport Braşov, a reţelei de contact troleibuze, cu stâlpi aferenţi, proprietate a Municipiului Braşov, conform anexei;

Având în vedere art. 861, art. 867 - 870 din Legea nr. 287/2009, republicată, privind Codul Civil; art. 123 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă darea în administrare către Regia Autonomă de Transport Braşov, a reţelei de contact troleibuze, cu stâlpi aferenţi, proprietate a Municipiului Braşov, identificată în anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.