Hotărârea nr. 453/2014

Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov, în vederea casării a unor mijloace fixe cu nr. Inventar 12002132/1/2 - reţea contact str. A. Vlaicu intersecţie B-dul Griviţei şi 12000004/2 instalaţie protecţie reţea contact.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  453

din data de  29 august  2014

 

 

 

Privind: trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov, în vederea casării a unor mijloace fixe cu nr. Inventar 12002132/1/2 - reţea contact str. A. Vlaicu intersecţie B-dul Griviţei şi 12000004/2 instalaţie protecţie reţea contact;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 68.875/2014, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov, în vederea casării a unor mijloace fixe cu nr. Inventar 12002132/1/2 - reţea contact str. A. Vlaicu intersecţie B-dul Griviţei şi 12000004/2 instalaţie protecţie reţea contact;

Având în vedere cap F poziţia nr. 525 din anexa la H.C.L. nr. 286/1999, republicată prin H.C.L. nr. 771/2011 (poziţiile nr. 2355 şi 2431), adresa R.A.T. Braşov nr. 62878/2014;

Ţinând cont de prevederile O.G. nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ - teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, art. 10, alin. (2) din Legea  nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea mijloacelor fixe cu nr. inventar 12002132/1 şi nr. inv. 12000004 astfel:

            I) reţea contact str. Aurel Vlaicu - Str. Stadionului cu nr. Inventar 12002132/1 cu valoare de inventar 28.560,60 lei în:

a) reţea contact str. Aurel Vlaicu - Intersecţie B-dul Griviţei, cu lungime totală de 1700 m, nr. inventar 12002132/1/2, valoare de inventar 8991,60 lei

b) reţea contact intersecţie B-dul Griviţei - Stadionul Tineretului, cu lungime totală de 3700 m, nr. inventar 12002132/1/1, valoare de inventar 19.569 lei

II) instalaţie protecţie reţea contact cu nr. inventar 12000004, cu valoare de inventar 68.097,34 lei în:

a) instalaţie protecţie reţea contact cu nr. inventar 12000004/1, cu valoare de inventar 23.097 lei

b) instalaţie protecţie reţea contact cu nr. inventar 12000004/2, cu valoare de inventar 45.000,34 lei

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov în vederea casării şi valorificării conform prevederilor legale în vigoare, a următoarelor mijloace fixe:

- reţea contact str. Aurel Vlaicu - intersecţie B-dul Griviţei, cu lungime totală de 1700 m,             nr. inventar 12002132/1/2, valoare de inventar 8991,60 lei

- instalaţie protecţie reţea contact cu nr. inventar 12000004/2, valoare de inventar 45.000,34 lei.

 

  

Art. 3. Sumele rezultate din valorificarea bunurilor menţionate la art. 2, după deducerea cheltuielilor aferente, vor fi virate în bugetul local al Municipiului Braşov.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.