Hotărârea nr. 452/2014

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 3, apartament - lotul IX la etaj, deţinut de KEREKES BÉLA-GÉZA şi soţia KEREKES CRISTINA.

 

HOTĂRÂREA Nr. 452

din data de  29 august  2014

 

 

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 3, apartament - lotul IX la etaj, deţinut de KEREKES BÉLA-GÉZA şi soţia KEREKES CRISTINA;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 66.407/2014, privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 3, apartament - lotul IX la etaj, deţinut de KEREKES BÉLA-GÉZA şi soţia KEREKES CRISTINA;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind „protejarea monumentelor istorice” completată şi modificată prin Legea nr. 259/2006 şi adresa nr. 407/26 din 01.08.2014, a Ministerului Culturii, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

 

Articol unic. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 3, apartament - lotul IX la etaj, înscris în C.F. nr. 175, nr. top. 5124/9, deţinut de KEREKES BÉLA-GÉZA şi soţia KEREKES CRISTINA.