Hotărârea nr. 451/2014

Modificarea H.C.L. nr. 621/2013, prin care a fost aprobată reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2014 - 2015.

 

HOTĂRÂREA Nr. 451

din data de  29 august  2014

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 621/2013, prin care a fost aprobată reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2014 - 2015;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate sub nr. 69.823/2014, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 621/2013, prin care a fost aprobată reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2014 - 2015;

Văzând solicitarea Colegiului „Emil Racoviţă” înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 56.984 din 02.07.2014, adresa Inspectoratului Şcolar al Judeţului Braşov nr. 8778 din 30.07.2014 înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 65.438 din 31.07.2014 şi H.C. L. nr. 406/2014;

Având în vedere art. 61, alin. (2) din Legea educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2, alin. d din Ordonanţa nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.564/2011, privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar cu modificările şi completările ulterioare, art. 5, alin. b şi art. 9 din Procedura de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar cu modificările şi completările ulterioare şi Nota MECTS nr. 1942/2011, referitoare la organizarea reţelei şcolare şi respectiv, fuziunea/ divizarea/ transformarea unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1, art. 36, alin. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea poziţiilor nr. 7 şi 55 şi completarea poziţiei nr. 40 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 621 din 16 decembrie 2013, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 621 din 16 decembrie 2013, completată conform art. 1 va fi republicată.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 621 din data de  16 decembrie 2013

Republicată conform H.C.L. nr.  451 din data de 29 august 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2014 - 2015;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 16 decembrie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 93.863/2013, prin care se propune aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2014 - 2015;

Având în vedere art. 61, alin. (2) din Legea educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; art. 2, alin. d din Ordonanţa nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare; art. 20, alin. (2) din Metodologia pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2014 - 2015 aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5454/2013;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1, art. 36, alin. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2014 - 2015, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.