Hotărârea nr. 450/2014

Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2014 - 2015.

 

HOTĂRÂREA Nr. 450

din data de  29 august  2014

 

 

 

Privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie  ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2014 - 2015;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate sub nr. 69.862/2014, prin care se propune desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2014 - 2015;

Ţinând cont de amendamentul formulat în cadrul Comisiei nr. 4 de către domnul consilier Oprică Florentin - Adrian;

Având în vedere art. 96, alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr. 4925/2005 „pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar”, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.L. nr. 621/2014, privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2014 - 2015;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1, art. 36, alin. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Braşov în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2014 - 2015, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Atribuţiile şi responsabilităţile membrilor Consiliului de Administraţie nominalizaţi prin prezenta hotărâre sunt prevăzute în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi în Ordinul Ministrului educaţiei naţionale.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi persoanele nominalizate în anexă vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.