Hotărârea nr. 45/2014

Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul Virgo.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  45

din data de  27  ianuarie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul Virgo;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Informatic, înregistrate cu nr. 6.489/2014, prin care s-a propus aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul Virgo;

Având în vedere prevederile art. 5, pct. 3 şi art. 35 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă proiectul cu titlul Virtual Registry of the (under-on-above) GrOund Infrastructures cu o valoare totală a bugetului aferent Municipiului Braşov de 314.422 Euro fără TVA, din care suma de 157.211 Euro fără TVA reprezintă finanţarea nerambursabilă.

 

 

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a costurilor aferente Municipiul Braşov în valoare de 157.211 Euro fără TVA, reprezentând 50 % din totalul bugetului aferent Municipiul Braşov - costuri eligibile, contribuţie proprie.

 

 

              Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.