Hotărârea nr. 449/2014

Prelungirea contractului de închiriere al spaţiului situat în Braşov, str. Transilvaniei nr. 6, unde funcţionează Grădiniţa cu Program Normal nr. 14 A.

 

HOTĂRÂREA Nr.  449

din data de  29 august  2014

 

 

 

Privind: prelungirea contractului de închiriere al spaţiului situat în Braşov, str. Transilvaniei nr. 6, unde funcţionează Grădiniţa cu Program Normal nr. 14 A;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 70.006/2014, prin care se propune prelungirea contractului de închiriere al spaţiului situat în Braşov, str. Transilvaniei nr. 6, unde funcţionează Grădiniţa cu Program Normal nr. 14 A;

Având în vedere contractul de închiriere nr. 1132 din 13.10.2011, H.C.L. nr. 508/2011, H.C.L. nr. 434/2012, H.C.L. nr. 376/2013 şi procesul verbal al comisiei nr. 47 din 18.08.2014, Decizia nr. 229 din 09.08.2010 a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, H.G. nr. 1.886/2006, modificată şi completată prin H.G. nr. 343/2007, pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor O.U.G. nr. 83/1999, republicată, O.U.G. nr. 94/2000, republicată, privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a şi art. 45, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere dintre Forumul Democrat al Germanilor din Judeţul Braşov, Municipiul Braşov şi Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 14 Braşov, ce are ca obiect imobilul, construcţie şi teren, în suprafaţă totală de 543,58 m.p. din imobilul identificat în C.F. nr. 118217 Braşov, nr. top. 9094/10, situat în Braşov, str. Transilvaniei nr. 6.

Durata actului adiţional având ca obiect prelungirea contractului de închiriere nr. 1132 din 13.10.2011, este de la 01.09.2014 până la 31.08.2015, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părţilor.

Restul clauzelor din contractul de închiriere rămân neschimbate.

 

Art. 2. Se aprobă plata chiriei din creditele aprobate şi alocate în bugetul Municipiului Braşov, de către Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 14.

 

Art. 3. Imobilul menţionat la art. 1, va fi destinat exclusiv activităţii didactice a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat - Grădiniţa nr. 14 A.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.