Hotărârea nr. 447/2014

Acceptarea donaţiei nr. 1641/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, donate de BRANG DIETER

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  447

din data de  29 august  2014

 

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 1641/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, donate de BRANG DIETER;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 69.148/2014, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a domnului BRANG DIETER, autentificată sub  nr. 1641 din 17 iulie 2014, de Societatea Profesională Notarială Ciprian Marin şi Lucica Rodica Marin.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, înscrise în C.F. nr. 120733 Braşov, nr. cad. 120733 şi C.F. nr. 120741 Braşov, nr. cad. 120741, conform ofertei de donaţie nr. 1641 din 17 iulie 2014, a domnului BRANG DIETER, autentificată de Societatea Profesională Notarială Ciprian Marin şi Lucica Rodica Marin.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.