Hotărârea nr. 446/2014

Acceptarea donaţiei nr. 1632/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de RAD IOANA ELENA.

 

HOTĂRÂREA Nr. 446

din data de  29 august  2014

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 1632/2014 şi trecerea în domeniul public al  Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de RAD IOANA ELENA;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 69.147/2014, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a doamnei RAD IOANA ELENA, autentificată sub nr. 1632 din 25 iulie 2014, de Biroul Individual Notarial Bogdan Viorica.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 134944 Braşov, nr. cad. 134944, conform ofertei de donaţie nr. 1632 din 25 iulie 2014, a doamnei RAD IOANA ELENA, autentificată de Biroul Individual Notarial Bogdan Viorica.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.