Hotărârea nr. 445/2014

Documentaţia “P.U.D. - Construire imobil locuinţe şi spaţiu birouri, în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 31”, iniţiator LIGIA ANGHEL prin S.C. TECTON TRUST S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr.  445

din data de  29 august  2014

 

 

 

Privind: documentaţia “P.U.D. - Construire imobil locuinţe şi spaţiu birouri, în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 31”, iniţiator LIGIA ANGHEL prin S.C. TECTON TRUST S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 71.301/2014, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Construire imobil locuinţe şi spaţiu birouri, în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 31”, iniţiator LIGIA ANGHEL prin S.C. TECTON TRUST S.R.L.;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D. - Construire imobil locuinţe şi spaţiu birouri, în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 31”, iniţiator LIGIA ANGHEL prin S.C. TECTON TRUST S.R.L.

 

 

Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. este de 2 ani de la data aprobării.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.