Hotărârea nr. 444/2014

Documentaţia “P.U.D. - Construire locuinţă unifamilială, str. Dr. Victor Babeş nr. 13, Braşov”, având ca iniţiator/beneficiar pe Jian Mihaela Leontina, în calitate de proprietar asupra teren / construcţii înscrise în C.F. nr. 130670 Braşov, cu nr. top/cad. 5940/1/1/1/2, în suprafaţă de 500 m.p.

 

HOTĂRÂREA Nr. 444

din data de  29 august  2014

 

 

 

Privind: documentaţia “P.U.D. - Construire locuinţă unifamilială, str. Dr. Victor  Babeş nr. 13, Braşov”, având ca iniţiator/beneficiar pe Jian Mihaela Leontina, în calitate de proprietar asupra teren / construcţii înscrise în C.F. nr. 130670 Braşov, cu nr. top/cad. 5940/1/1/1/2, în suprafaţă de 500 m.p.

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 70.285/2014, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Construire locuinţă unifamilială str. Dr. Victor Babeş nr. 13, Braşov”, având ca iniţiator/beneficiar pe Jian Mihaela Leontina, în calitate proprietar asupra teren / construcţii înscrise în C.F. nr. 130670 Braşov, cu nr. top/cad. 5940/1/1/1/2, în suprafaţă de 500 m.p.;

           Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D. - Construire, locuinţă unifamilială, str. Dr. Victor Babeş nr. 13, Braşov”, având ca iniţiator/beneficiar pe Jian Mihaela Leontina, în calitate proprietar asupra teren / construcţii înscrise în C.F. nr. 130670 Braşov, cu nr. top/cad. 5940/1/1/1/2, în suprafaţă de 500 m.p. şi întocmită de către S.C. DART PROIECT S.R.L.,arh. Liviu Zarnoveanu.

 

Art. 2. Prezenta hotărâre va intra în vigoare după finalizarea  procedurii de informare şi consultare a populaţiei, respectiv a tuturor vecinilor amplasamentului studiat prin P.U.D.

 

Art. 3. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. este de 2 ani de la data aprobării.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.