Hotărârea nr. 442/2014

Avizarea documentaţiei “P.U.Z. - Ansamblu Hotel - Centru de Conferinţe - Spaţii Comerciale, în Braşov, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 3 - 5”, iniţiator S.C. Lidl România S.C.S.

 

HOTĂRÂREA Nr.  442

din data de  29 august  2014

 

 

 

Privind: avizarea documentaţiei “P.U.Z. - Ansamblu Hotel - Centru de Conferinţe - Spaţii Comerciale, în Braşov, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 3 - 5”, iniţiator S.C. Lidl România S.C.S.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 71.291/2014, prin care s-a propus avizarea documentaţiei “P.U.Z. - Ansamblu Hotel - Centru de Conferinţe - Spaţii Comerciale”, în Braşov, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 3 - 5”, iniţiator S.C. Lidl România S.C.S.;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se avizează documentaţia “P.U.Z. - Ansamblu Hotel - Centru de Conferinţe - Spaţii Comerciale, în Braşov, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 3 - 5” iniţiator S.C. Lidl România S.C.S., întocmită de către S.C. Tekart Project S.R.L.

 

 

Art. 2. Documentaţia P.U.Z. avizată conform art. 1 intră în vigoare după finalizarea procedurii de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism, conform Ordinului nr. 2701/2010 şi prezentarea tuturor avizelor solicitate prin certificatul de urbanism.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.