Hotărârea nr. 440/2014

Documentaţia „Modificare parţială P.U.Z. Tractorul VII Braşov - Zona 4”, iniţiator Brang Heinrich Michael.

HOTĂRÂREA Nr.  440

din data de  29 august  2014

 

 

 

Privind: documentaţia „Modificare parţială P.U.Z. Tractorul VII Braşov - Zona 4”, iniţiator Brang Heinrich Michael;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 70.281/2014, prin care s-a propus avizarea documentaţiei „Modificare parţială PUZ Tractorul VII Braşov - Zona 4”, iniţiator Brang Heinrich Michael;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se avizează documentaţia „Modificare parţială PUZ Tractorul VII Braşov - Zona 4”, iniţiator Brang Heinrich Michael şi întocmită de către S.C. Top Form S.R.L. Braşov.

 

Art. 2. Până la faza de aprobare, documentaţia P.U.Z. va fi completată cu toate avizele solicitate prin Certificatul de urbanism nr. 2597/2013.

 

Art. 3. Documentaţia P.U.Z. avizată conform art. 1 intră în vigoare după finalizarea procedurii de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism, conform Ordinului nr. 2701/2010.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.