Hotărârea nr. 438/2014

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Construire sală de sport Şcoala Generală nr. 15”.

 

HOTĂRÂREA Nr.  438

din data de  29 august  2014

 

 

 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Construire sală de sport Şcoala Generală nr. 15”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul e specialitate ale Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 70.154/2014, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării  obiectivului de investiţii “Construire sală de sport Şcoala Generală nr. 15”;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum şi prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii “Construire sală de sport Şcoala Generală nr. 15”, după cum urmează:

- valoare totală:                 - 1.880,746 mii  lei inclusiv TVA (428,953 mii Euro)

- din care C+M:                  - 1.526,526 mii lei  inclusiv TVA (348,164 mii Euro)

Termen realizare: 9 luni calendaristice

Notă: Curs de schimb al BNR la data de 01 iulie 2014 (1 EURO = 4,3845 lei)

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.