Hotărârea nr. 436/2014

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 160/2008, prin care au fost aprobate Regulamentul privind efectuarea serviciilor de transport public local în Municipiul Braşov şi Regulamentul privind acordarea licenţelor de traseu şi a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local în municipiul Braşov .

 

HOTĂRÂREA Nr.  436

din data de  29 august  2014

 

 

Privind: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 160/2008, prin care au fost aprobate  Regulamentul privind efectuarea serviciilor de transport public local în Municipiul Braşov şi Regulamentul privind acordarea licenţelor de traseu şi a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local în municipiul Braşov ;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Compartimentului Transport şi Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrare cu nr. 71.187 din 25.08.2014, prin care se propune modificarea şi completarea H.C.L. nr. 160/2008, prin care au fost aprobate Regulamentul privind efectuarea serviciilor de transport public local în Municipiul Braşov şi Regulamentul privind acordarea licenţelor de traseu şi a autorizaţiilor de transport în domeniul  serviciilor de transport public local în municipiul Braşov;        

Având în vedere prevederile art. 3, alin. 1 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată; ale art. 3, alin. 2 şi art. 19, lit. c din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 7 din Ordinul nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 4 din Ordinul nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local; ale art. 2, alin. 2 din Ordinul nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local<

Văzând şi adresa nr. 7923 din 18.07.2014 înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr.70.727 din 22.08.2014 prin care operatorul de transport Regia Autonomă de Transport Braşov solicită actualizarea Regulamentului privind efectuarea serviciilor de transport public local în Municipiul Braşov şi a Regulamentului privind acordarea licenţelor de traseu şi a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local în municipiul Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului privind efectuarea serviciilor de transport public local în Municipiul Braşov, conform Anexei I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului privind acordarea licenţelor de traseu şi a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local în municipiul Braşov, conform Anexei II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 160 din 2008 prin care au fost aprobate Regulamentul privind efectuarea serviciilor de transport public local în Municipiul Braşov şi Regulamentul privind acordarea licenţelor de traseu şi a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local în municipiul Braşov astfel modificată şi completată, se va republica.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  160 din data de  25 februarie 2008

Republicată conform H.C.L. nr. 436 din data de 29 august 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciilor de transport public local în  Municipiul Braşov; Regulamentului privind acordarea licenţelor de traseu şi a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local în Municipiul Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie 2008;

Analizând Expunerea de motive  şi Raportul de specialitate ale Serviciului Transport, Energetic şi Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu numărul 12.768 din 21 februarie 2008, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciilor de transport public local în Municipiul Braşov; Regulamentului privind acordarea licenţelor de traseu şi a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local în Municipiul Braşov.

Având în vedere: prevederile art. 3, alin. 1 din Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice; prevederile art. 3, alin. 2 şi art. 19, lit.  c din Legea nr. 92/2007, a serviciilor de transport public local; prevederile art. 4 din Ordinul nr. 972/2007, pentru aprobarea Regulamentului - cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini - cadru al serviciilor de transport public local; prevederile art. 2, alin. 2  din Ordinul nr. 207/2007, pentru aprobarea Regulamentului - cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind efectuarea serviciilor de transport public local în Municipiul Braşov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă Regulamentul privind acordarea licenţelor de traseu şi a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local în Municipiul Braşov, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.