Hotărârea nr. 435/2014

Acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov domnului Niculescu Panait.

HOTĂRÂREA Nr.  435

din data de  29 august  2014

 

 

 

 

Privind: acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov domnului Niculescu Panait;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate cu nr. 69.497 din 18.08.2014, prin care s-a propus acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov domnului Niculescu Panait;

Având în vedere H.C.L. nr. 76/1995, prin care s-a aprobat Regulamentul de Acordare a Titlului de Cetăţean de Onoare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 8 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale                  nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se acordă titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, domnului Niculescu Panait, în semn de recunoaştere pentru întreaga sa activitate.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.