Hotărârea nr. 434/2014

Aprobarea taxelor de intrare pentru vizitarea Grădinii Zoologice Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.   434

din data de  29 august  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea taxelor de intrare pentru vizitarea Grădinii Zoologice Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Grădinii Zoologice Braşov, înregistrate cu nr. 70.143/2014, prin care s-a propus aprobarea taxelor de intrare pentru vizitarea Grădinii Zoologice Braşov;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 1, pct. 55, art. 5, alin. 1, lit. a, art. 16, alin. 2, art. 67, alin. 1, lit. b din Legea nr. 273/2006, republicată, privind finanţele publice locale, precum şi Legea nr. 191/2002, privind grădinile zoologice;

Văzând şi prevederile art. 22 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Grădinii Zoologice Braşov aprobat prin H.C.L. nr. 324 din 29.05.2006;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. c şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă taxele de intrare pentru vizitarea Grădinii Zoologice Braşov după cum urmează :

- bilet intrare - copii, elevi, studenţi                                     -   5 lei

- bilete intrare - adulţi                                                  - 10 lei

- bilete intrare - grupuri organizate - copii                           -   4 lei

- bilete intrare - grupuri organizate - adulţi              -   8 lei

 

 

Art. 2. Începând cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local nr. 130 din 7 martie 2011, se revocă.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Grădina Zoologică Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.