Hotărârea nr. 433/2014

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 152/2013, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 433

din data de  29 august  2014

 

 

 

 

Privind: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 152/2013, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Poliţiei Locale Braşov, înregistrate cu nr. 70.128/.2014, prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 152/2013, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Braşov;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 4 şi alin. 7, ale art. 30, alin. 1, lit. a din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, ale art. 2 din Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale aprobat prin H.G. nr. 1332/2010;

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei Locale de ordine publică a Municipiului Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 6, lit. a, pct. 7, pct. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Braşov aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 152 din 17 aprilie 2013, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

                Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 152 din 17 aprilie 2013, astfel modificată şi completată, va fi republicată.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  152 din data de  17 aprilie  2013

Republicată conform H.C.L. nr. 433 din 29 august 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale  Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 aprilie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Poliţiei Locale Braşov, înregistrate cu nr. 27.894/2013, prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Braşov;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 4 şi alin. 7, ale art. 30, lit. a din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, ale art. 2 din Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale, aprobat prin H.G. nr. 1332/2010;

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei Locale de ordine publică a Municipiului Braşov;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 6, lit. a, pct. 7, pct. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Braşov conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 527 din 31 august 2011, republicată, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Braşov.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.