Hotărârea nr. 432/2014

Aprobarea preţului local ce va fi facturat populaţiei de S.C. Tetkron S.R.L. pentru energia termică livrată începând cu data de 01 ianuarie 2015.

 

HOTĂRÂREA Nr.  432

din data de  29  august  2014

 

 

 

Privind: aprobarea preţului local ce va fi facturat populaţiei de S.C. Tetkron S.R.L.  pentru energia termică livrată începând cu data de 01 ianuarie 2015;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale S.C. Tetkron S.R.L. Braşov, înregistrate cu nr. 71.308/2014, prin care se motivează şi se propune aprobarea preţului local al energiei termice facturate populaţiei de S.C. Tetkron S.R.L;

Având în vedere prevederile Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică,

Văzând şi prevederile art. 1, alin. 4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 69 din 31.08.2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. a, d, alin, 3, lit. c, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă preţul de 210 lei/Gcal inclusiv TVA, reprezentând preţul local ce va fi facturat populaţiei de S.C. Tetkron S.R.L. pentru energia termică livrată începând cu data de 01 ianuarie 2015.

 

 

Art. 2. La data începerii efectelor prezentei hotărâri, încetează efectele Hotărârii Consiliului Local Braşov nr. 53 din 28.02.2014, privind aprobarea preţului local al energiei termice furnizate populaţiei de către S.C. Tetkron S.R.L. Braşov

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. Tetkron S.R.L. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.