Hotărârea nr. 431/2014

Completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 217 din 30.04.2014, privind acordarea unor compensaţii elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal din Municipiul Braşov care sunt premianţi la finele anului şcolar 2013 - 2014.

 

HOTĂRÂREA Nr.  431

din data de  29 august  2014

 

 

 

Privind: completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 217 din 30.04.2014, privind  acordarea unor compensaţii elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal din Municipiul Braşov care sunt premianţi la finele anului şcolar 2013 - 2014;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 69.474 din 18.08.2014, prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 217 din 30.04.2014, privind acordarea unor compensaţii elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal din Municipiul Braşov, care sunt premianţi la finele anului şcolar 2013 - 2014;

Având în vedere prevederile art. 105, alin. 1 şi alin. 2, lit. l precum şi art. 111, alin. 4 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 1 şi art. 45, alin. 1, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 217 din 30 aprilie 2014 cu un nou articol care va avea următorul conţinut:

„Se aprobă acordarea unor compensaţii elevilor de la Şcoala Profesională Germană Kronstadt din Municipiul Braşov care sunt premianţi la finele anului şcolar 2013 - 2014.”

 

 

Art. 2. Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 217 din 30 aprilie 2014 rămân nemodificate.

 

 

              Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 217 din 30 aprilie 2014 astfel modificată, va fi republicată, dându-se articolelor o nouă numerotare.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Economică vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  217  din data de  30  aprilie  2014

Republicată conform H.C.L. nr. 431 din data de 29 august 2014

 

 

 

 

Privind: acordarea unor compensaţii elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal din  Municipiul Braşov care sunt premianţi la finele anului şcolar 2013 - 2014;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Financiar -Contabilitate din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 38.376 din 29.04.2014, prin care se propune aprobarea acordării unor compensaţii elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal din Municipiul Braşov care sunt premianţi la finele anului şcolar 2013 - 2014;

Având în vedere prevederile art. 105, alin. 1 şi 2, lit. l precum şi art. 111, alin. 4 din Legea  nr. 1/2011, a educaţiei naţionale;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 1 şi art. 45, alin. 1, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă acordarea unor compensaţii elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal din Municipiul Braşov care sunt premianţi la finele anului şcolar 2013 - 2014.

 

 

Art. 2. Se aprobă acordarea unor compensaţii elevilor de la Şcoala Profesională Germană Kronstadt din Municipiul Braşov care sunt premianţi la finele anului şcolar 2013 - 2014.

 

 

Art. 3. Se aprobă compensaţiile elevilor după cum urmează:

- pentru obţinerea premiul I la învăţătură în anul şcolar 2013 - 2014 suma de 300 lei

- pentru obţinerea premiul II la învăţătură în anul şcolar 2013 - 2014 suma de 200 lei

- pentru obţinerea premiul III la învăţătură în anul şcolar 2013 - 2014 suma de 100 lei

 

 

Art. 4. Se aprobă decontarea sumelor din bugetul local prin unităţile de învăţământ.

 

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Economică vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.