Hotărârea nr. 430/2014

Aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 30.06.2014.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 430

din data de  29 august  2014

 

 

 

Privind: aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 30.06.2014;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 69.017 din 14.08.2014, privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 30.06.2014;

Având în vedere prevederile art. 49, alin. 12 şi alin. 13 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. a şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local la data de 30.06.2014 în sumă de 365.936.000 lei plan şi 287.175.839 lei încasări - pe partea de venituri şi în sumă de 406.904.000 lei plan şi 242.190.310 lei plăţi - pe partea de cheltuieli, detaliate astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 252.607.000 lei plan şi 242.337.186 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 252.607.000 lei plan şi 203.417.527 lei plăţi.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 113.329.000 lei plan şi 44.838.653 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 154.297.000 lei plan şi 38.772.783 lei plăţi.

Contul de execuţie al bugetului local venituri şi cheltuieli precum şi detalierea cheltuielilor pe secţiunile de funcţionare şi dezvoltare se regăsesc în anexele nr. 1.01. - 1.03., parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii la data de 30.06.2014 în sumă de 30.365.000 lei plan şi 26.583.518 lei încasări - pe partea de venituri şi în sumă de 32.254.000 lei plan şi 25.109.671 lei plăţi - pe partea de cheltuieli,

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 29.603.000 lei plan şi 26.193.495 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 31.492.000 lei plan şi 24.655.241 lei plăţi.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 762.000 lei plan şi 390.023 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 762.000 lei plan şi 454.430 lei plăţi.

Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe venituri şi cheltuieli precum şi detalierea cheltuielilor pe secţiunile de funcţionare şi dezvoltare se regăsesc în anexele nr. 2.01. - 2.03., parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.