Hotărârea nr. 43/2014

Respingerea plângerii prealabile împotriva H.C.L. nr. 567/2013 (vânzare directă a terenului aferent locuinţei situate în Braşov, str. Gheorghe Doja nr. 3 A, către Nyaguly Erno-Bruno).

 

HOTĂRÂREA Nr.  43

din data de  27  ianuarie  2014

 

 

 

Privind: respingerea plângerii prealabile împotriva H.C.L. nr. 567/2013 (vânzare directă a terenului aferent locuinţei situate în Braşov, str. Gheorghe Doja nr. 3 A, către Nyaguly Erno-Bruno);

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 5.498/2014, prin care s-a propus respingerea plângerii prealabile împotriva H.C.L. nr. 567/2013;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

 

Articol Unic. Se respinge reclamaţia administrativă formulată de Nyaguly Erno-Bruno, împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 567 din 29 noiembrie 2013, privind aprobarea vânzării directe a terenului aferent locuinţei situate în Braşov, str. Gheorghe Doja nr. 3 A.