Hotărârea nr. 429/2014

Derularea prin bugetul local al Municipiului Braşov a proiectului finanţat din fonduri externe nerambursabile denumit „Consiliere, informare şi orientare în carieră - soluţii integrate de tranziţie de la şcoală la viaţa activă pentru elevii din liceele braşovene”, implementat în calitate de partener de către Colegiul Naţional Economic „Andrei Bârseanu” Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  429

din data de  29 august  2014

 

 

Privind: derularea prin bugetul local al Municipiului Braşov a proiectului finanţat din fonduri externe nerambursabile denumit „Consiliere, informare şi orientare în carieră - soluţii integrate de tranziţie de la şcoală la viaţa activă pentru elevii din liceele braşovene”, implementat în calitate de partener de către Colegiul Naţional Economic „Andrei Bârseanu” Braşov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 68.974 din 14.08.2014, prin care s-a propus aprobarea derulării prin bugetul local al Municipiului Braşov a proiectului finanţat din fonduri nerambursabile denumit “Consiliere, informare şi orientare în carieră - soluţii integrate de tranziţie de la şcoală la viaţa activă pentru elevii din liceele braşovene”, implementat în calitate de partener de către Colegiul Naţional Economic „Andrei Bârseanu” Braşov;

Având în vedere prevederile art. 53 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, art. 6, alin. 1 din O.U.G. nr. 64/2009, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, Legea nr. 356/2013, a bugetului de stat pe anul 2014;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă derularea prin bugetul local al Municipiului Braşov a proiectului “Consiliere, informare şi orientare în carieră - soluţii integrate de tranziţie de la şcoală la viaţa activă pentru elevii din liceele braşovene”, implementat în calitate de partener de către Colegiul Naţional Economic „Andrei Bârseanu” Braşov.

 

Art. 2. Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţie de la şcoală la viaţa activă”.

 

Art. 3. Colegiul Naţional Economic „Andrei Bârseanu” Braşov, va angaja cheltuieli în valoare de 21.328,40 lei, cheltuieli eligibile ce vor fi rambursate de către Agenţia de Management.

 

Art. 4. În calitatea sa de partener, Colegiul Naţional Economic „Andrei Bârseanu” Braşov nu contribuie cu fonduri proprii la cofinanţarea proiectului.

 

Art. 5. Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni.

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov şi Colegiul Naţional Economic „Andrei Bârseanu” Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.