Hotărârea nr. 427/2014

Aprobarea repartizării beneficiilor rezultate în urma asocierii Municipiului Braşov cu S.C. Scorillo Intercom S.R.L. pentru construirea unui bloc de locuinţe tip ALL, în Braşov, B-dul Gării f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr. 427

din data de  31  iulie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea repartizării beneficiilor rezultate în urma asocierii Municipiului Braşov cu S.C. Scorillo Intercom S.R.L. pentru construirea unui bloc de  locuinţe tip ALL, în Braşov, B-dul Gării f.n.;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 65.213/2014, prin care se propune aprobarea repartizării beneficiilor rezultate în urma asocierii Municipiului Braşov cu S.C. Scorillo Intercom S.R.L. pentru construirea unui bloc de locuinţe tip ALL, în Braşov, B-dul Gării f.n.; 

Având în vedere contractul de asociere în participaţiune nr. 188/2007 cu act adiţional nr. 2/2012 încheiat între S.C. Scorillo Intercom S.R.L. şi Municipiul Braşov, procesul-verbal de recepţie finală nr. 1/24.03.2014, adresa înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 63.497/2014 a S.C. Scorillo Intercom S.R.L., documentaţia cadastrală de apartamentare nr. 116/2014 întocmită de expert Tudor Ioan Mugurel precum şi documentaţiile de evaluare imobile;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, e, alin. 7,  lit. a şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă apartamentarea imobilului situat în Braşov, B-dul Gării f.n., identificat în C.F. nr. 129509 Braşov, nr. cad. 129509-C1, conform documentaţiei cadastrale de apartamentare           nr. 116/2014 întocmită de expert Tudor Ioan Mugurel.

 

Art. 2. S.C. Scorillo Intercom S.R.L. transmite fără sarcini în proprietatea Municipiului Braşov 26 de unităţi locative identificate prin nr. cad. 129509 - C1 - U150, nr. cad 129509 - C1 - U156, nr. cad. 129509 - C1 - U162, nr. cad. 129509 - C1 - U168, nr. cad. 129509 - C1 - U174, nr. cad. 129509 - C1 - U180, nr. cad. 129509 - C1 - U186, nr. cad. 129509 - C1 - U192, nr. cad. 129509 - C1 - U193, nr. cad. 129509 - C1 - U198, nr. cad. 129509 - C1 - U204, nr. cad. 129509 - C1 - U210, nr. cad. 129509 - C1 - U216, nr. cad. 129509 - C1 - U222, nr. cad. 129509 - C1 - U228, nr. cad. 129509 - C1 - U234, nr. cad. 129509 - C1 - U240, nr. cad. 129509 - C1 - U246, nr. cad. 129509 - C1 - U252, nr. cad. 129509 - C1 - U258, nr. cad. 129509 - C1 - U264, nr. cad.. 129509 - C1 - U265, nr. cad.. 129509 - C1 - U270, nr. cad. 129509 - C1 - U276, nr. cad. 129509 - C1 - U282, nr. cad. 129509 - C1 - U288, în suprafaţă utilă totală de 912,94 m.p.

 

Art. 3. S.C. Scorillo Intercom S.R.L. transmite în proprietatea Municipiului Braşov fără plată şi fără sarcini „adăpost APC, SAS, 4 wc-uri uscate”, identificat prin nr. cad. 129509 - C1 - U289, în suprafaţă utilă de 151,84 m.p.

 

Art. 4. Municipiul Brasov transmite în proprietatea S.C. Scorillo Intercom S.R.L. terenul aferent unităţilor locative (CPT) identificate după cum urmează

- nr. cad. 129509 - C1 - U145 ÷ nr. cad. 129509 - C1 - U149

- nr. cad. 129509 - C1 - U151 ÷ nr. cad. 129509 - C1 - U155

- nr. cad. 129509 - C1 - U157 ÷ nr. cad. 129509 - C1 - U161

- nr. cad. 129509 - C1 - U163 ÷ nr. cad. 129509 - C1 - U167

- nr. cad. 129509 - C1 - U169 ÷ nr. cad. 129509 - C1 - U173

- nr. cad. 129509 - C1 - U175 ÷ nr. cad. 129509 - C1 - U179

- nr. cad. 129509 - C1 - U181 ÷ nr. cad. 129509 - C1 - U185  

- nr. cad. 129509 - C1 - U187 ÷ nr. cad. 129509 - C1 - U191

- nr. cad. 129509 - C1 - U194 ÷ nr. cad. 129509 - C1 - U197

- nr. cad. 129509 - C1 - U199 ÷ nr. cad. 129509 - C1 - U203

- nr. cad. 129509 - C1 - U205 ÷ nr. cad. 129509 - C1 - U209

- nr. cad. 129509 - C1 - U211 ÷ nr. cad. 129509 - C1 - U215

- nr. cad. 129509 - C1 - U217 ÷ nr. cad. 129509 - C1 - U221

- nr. cad. 129509 - C1 - U223 ÷ nr. cad. 129509 - C1 - U227

- nr. cad. 129509 - C1 - U229 ÷ nr. cad. 129509 - C1 - U233

- nr. cad. 129509 - C1 - U235 ÷ nr. cad. 129509 - C1 - U239

- nr. cad. 129509 - C1 - U241 ÷ nr. cad. 129509 - C1 - U245

- nr. cad. 129509 - C1 - U247 ÷ nr. cad. 129509 - C1 - U251

- nr. cad. 129509 - C1 - U253 ÷ nr. cad. 129509 - C1 - U257

- nr. cad. 129509 - C1 - U259 ÷ nr. cad. 129509 - C1 - U263

- nr. cad. 129509 - C1 - U266 ÷ nr. cad. 129509 - C1 - U269

- nr. cad. 129509 - C1 - U271 ÷ nr. cad. 129509 - C1 - U275

- nr. cad. 129509 - C1 - U277 ÷ nr. cad. 129509 - C1 - U281

- nr. cad. 129509 - C1 - U283 ÷ nr. cad. 129509 - C1 - U287

 

Art. 5. Se însuşeşte Raportul de evaluare al terenului situat în Braşov, B-dul Gării f.n., întocmit de S.C. PALCONS S.R.L. şi Raportul de evaluare apartamente întocmit de S.C. Neoconsult Valuation S.R.L.

 

Art. 6. Odată cu înscrierea actului de partaj voluntar se radiază din CF nr. 129509 Braşov (provenit din C.F. nr. 42497) a înscrisurilor de la  C + 1 ca fiind rămase fără obiect.

 

Art. 7. Primarul Municipiului Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire  a prezentei hotărâri.