Hotărârea nr. 426/2014

Aprobarea încheierii convenţiei de reglementare a raporturilor comerciale între Municipiul Braşov, Tetkron, CET Braşov şi Bepco.

 

HOTĂRÂREA Nr.  426

din data de  31  iulie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea încheierii convenţiei de reglementare a raporturilor comerciale între Municipiul Braşov, Tetkron, CET Braşov şi Bepco;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale S.C. TETKRON S.R.L. Braşov, înregistrate cu nr. 65.365/2014, prin care se arată necesitatea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Brasov a încheierii convenţiei de reglementare a raporturilor comerciale între Municipiul Braşov, Tetkron, CET Braşov şi Bepco;

Văzând şi Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor S.C. Tetkron S.R.L. nr. 15 din 31.07.2014, având ca obiect încheierea convenţiei de reglementare a raporturilor comerciale între Municipiul Braşov, Tetkron, CET Braşov şi Bepco;

Având în vedere prevederile Legii serviciului public de alimentare cu energie termică               nr. 325/2006, prevederile Ordinului nr. 3.055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene emis de Ministerul Finanţelor Publice;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. b, e, alin. 3, lit. c, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă încheierea convenţiei de reglementare a raporturilor comerciale între Municipiul Braşov, Tetkron, CET şi Bepco, conform anexei.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi reprezentanţii S.C. Tetkron S.R.L, CET Braşov şi S.C. Bepco S.R.L vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.