Hotărârea nr. 425/2014

Revocarea H.C.L. nr. 248 din 30.05.2014, prin care s-a aprobat documentaţia „P.U.Z. - Construire locuinţe colective, spaţii comerciale şi împrejmuire (cu modificare regim de înălţime aferent P.U.G. Braşov)”.

 

HOTĂRÂREA Nr.  425

din data de  31  iulie  2014

 

 

Privind: revocarea H.C.L. nr. 248 din 30.05.2014, prin care s-a aprobat  documentaţia „P.U.Z. - Construire locuinţe colective, spaţii comerciale şi împrejmuire (cu modificare regim de înălţime aferent P.U.G. Braşov)”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 65.441/2014, prin care s-a propus analizarea revocării H.C.L. nr. 248 din 30.07.2014, prin care s-a aprobat documentaţia „P.U.Z. - Construire locuinţe colective, spaţii comerciale şi împrejmuire (cu modificare regim de înălţime aferent P.U.G. Braşov)”;

Având în vedere prevederile art. 32, alin. 1, lit. c, alin. 3 şi 4, coroborat cu art. 25, alin. 1 din Legea nr. 350/2001, republicată, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 61.481 din 18.07.2014 de către Iancu Gheorghe din Braşov, str. Pârâului nr. 3, în numele locatarilor din zona străzii Pârâului prin care invocă faptul că P.U.Z. - Construire locuinţe colective, spaţii comerciale şi împrejmuire (cu modificare regim de înălţime aferent P.U.G. Braşov) nu respectă reglementările urbanistice, respectiv regimul maxim de înălţime, coeficientul de utilizare a terenului aferent zonei precum şi faptul că nu s-a procedat la consultarea publicului cu specificarea expresă a limitelor  P.U.Z.-ului stabilite conform Certificatului de Urbanism nr. 469/2013 făcându-se referire doar la adresa din str. Carpaţilor nr. 19;

Luând în consideraţie şi adresa Asociaţiei de Locatari str. Pârâului nr. 5, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 64.270 din 29.07.2014 semnată de 46 locatari prin care s-a formulat şi anexat plângerea prealabilă împotriva H.C.L. nr. 248 din 30.05.2014, solicitând anularea acesteia, motivându-se de asemenea nerespectarea regimului de înălţime, coeficientul de utilizare a terenului, modalitatea de amplasare a clădirilor unele faţă de celelalte precum şi faptul că  s-au încălcat prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. e, alin. 7, lit. a şi art. 45, alin. 2, lit. f din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 248 din 30 mai 2014 prin care s-a aprobat documentaţia „P.U.Z. - Construire locuinţe colective, spaţii comerciale şi împrejmuire (cu modificare regim de înălţime aferent P.U.G. Braşov)”.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.